بازگشت به صفحه کامل

فراخوان شرکت در برنامه تحقیقاتی کشور لهستان

فراخوان شرکت در برنامه تحقیقاتی کشور لهستان


آژانس ملی تبادلات دانشگاهی کشور لهستان "NAWA" فراخوانی را تحت عنوان برنامه اولام " ULAM Program" اعلام نموده است. هدف از برگزاری این دوره تحقیقاتی تقویت ظرفیت های علمی موسسات علمی و آموزش عالی کشور لهستان از طریق میزبانی پژوهشگران سایر کشورها برای مشارکت در طرح های پژوهشی این کشور در تمامی زمینه های علمی می باشد.